Shop Mobile More Submit  Join Login
[AGONY] ket thuc mission 2 by alucard1992 [AGONY] ket thuc mission 2 by alucard1992
....câu chuyện "trại trưởng và em" xin được kết thúc ~~~=]]]]]]]]]]]]]]]]]
Add a Comment:
 
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Traditional Artist
:iconcabtplz::iconheleavesplz::iconheleavesplz:
Reply
:iconnigiri-chan:
Nigiri-chan Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Artist
Đây là con người thật của trại trưởng đây sao ? :icongodwhyplz:
Reply
:iconalucard1992:
alucard1992 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student
hãy đi hỏi Trại trưởng để biết thêm chi tiết :iconmingwhatdoplz:
Reply
:iconitakushine:
ItakuShine Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
yêu cầu có nguyên một series boku to trại trưởng :iconmingreactionplz:
Reply
:iconalucard1992:
alucard1992 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student
để hỏi TT xem có chịu ko ~ :iconmingplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Nov 7, 2013
why...:iconscreaminplz:
Reply
:iconalucard1992:
alucard1992 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student
......:iconlazystabplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist

:iconomgopenmouthplz: cứ tưởng....... ai dè.......

Reply
:iconalucard1992:
alucard1992 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student
các bạn đã tưởng gì thế ~~~~ :iconmingwhatdoplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
cứ tưởng trưởng trại là... ai dè lại là...  :iconmingplz:

Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Artist
:iconzoomincatplz:
Reply
:iconalucard1992:
alucard1992 Featured By Owner Nov 7, 2013  Student
:iconpapmingplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 7, 2013
Image Size
286 KB
Resolution
1000×1500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
359
Favourites
9 (who?)
Comments
12
Downloads
0
×